logohvo

Archeologie

Archeo Kr Ouderk werkruimte 6 11 17930

de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK)

Het doel van archeologisch onderzoek is het behouden, reconstrueren en duiden voor het nageslacht van de overblijfselen die bij opgravingen worden gevonden. In de vorm van Archeologische waarden- en verwachtingskaarten is per gemeente aangegeven waar hoge, midden en lage verwachtingen van archeologische vondsten zich zouden kunnen bevinden. In de Archeologische Beleidskaart van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard staat dat, daar waar mogelijk, amateurarcheologen de mogelijkheid wordt geboden het archeologisch beleid mede in te (laten) vullen. De Werkgroep Archeologie van Ouderkerk a/d IJssel is om deze reden dan ook ontstaan.

In het westen van het gebied Krimpenerwaard, Ouderkerk aan den IJssel , Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, ontstond al snel de behoefte tot samenwerking tussen de werkgroepen archeologie, mede uit het oogpunt van slagkracht en effectiviteit. Begin 2019 werd er voor het eerst de behoefte gepeild bij de besturen van de historische verenigingen van  de voornoemde kernen tot oprichting van een zelfstandige entiteit waaronder alle werkgroepen archeologie zouden vallen en daar werd een positief signaal af gegeven, mits er sprake zou zijn van een aparte juridische eenheid. Op grond hiervan werd er per 16 juli 2020 een nieuwe stichting in het leven geroepen, de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK),waarin de werkgroepen archeologie uit Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel , Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht zitting hebben. Het is echter de nadrukkelijke wens van het bestuur van de SAK om open te blijven staan voor deelname van de andere historische verenigingen in de Krimpenerwaard, mochten zij daartoe behoefte tonen. De eerder genoemde participerende historische verenigingen hebben reeds een formeel besluit genomen ten aanzien van deelname van hun werkgroep archeologie aan deze nieuwe stichting, met de daaraan gekoppelde verplichtingen jegens de SAK.  Er blijft dus een verbinding bestaan tussen de SAK en de deelnemende historische verenigingen

Door de bundeling van krachten die de SAK voorstaat wordt zij in staat gesteld daadwerkelijk haar belang te kunnen uitoefenen. Een onderkomen en de noodzakelijke middelen zijn daarbij essentieel.

Doel van de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK)

De SAK houdt zich bezig met het beoefenen van archeologie in de ruimste zin van het woord. Zij doet dit door het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij een zo breed mogelijk publiek door het geven van lezingen, het inrichten van tentoonstellingen en het verzorgen van lessen aan scholieren. De SAK wil dit onder andere bereiken door het inzetten van leden  bij archiefonderzoek, bij het doen van opgravingen en ander terreinonderzoek, bij het  beschrijven, registreren, restaureren, conserveren en beheren van bodemvondsten, bij het volgen, ondersteunen en stimuleren van het beleid van de gemeentelijke, regionale en rijksoverheid ten aanzien van het beheer en behoud van het  bodemarchief in de Krimpenerwaard.

Activiteiten van de SAK

De SAK zal zich toeleggen op verdere integratie van de diverse werkgroepen in één organisatie en op de verhoogde samenwerking met de diverse historische verenigingen in  de Krimpenerwaard. Verder wil de SAK zich toeleggen, naast de gebruikelijke activiteiten op archeologisch gebied,  op de volgende activiteiten:

-Participatie bij bureau- en veldonderzoek door professionele archeologische bureaus;

-Het uitvoeren van bouwputonderzoek nadat een terrein is vrijgegeven;

-Het geven van lessen archeologie aan scholen;

-Het monitoren van Omgevingsvergunningen;

-Het informeren van de lokale pers over onze activiteiten;

-Het verzorgen van lezingen aan geinteresseerde groepen (bijv. historische verenigingen societeiten).

Ter ondersteuning van de culturele bewustwording aangaande archeologie en de geschiedenis van de Krimpenerwaard wil de SAK onder andere het volgende stimuleren:

-Lidmaatschap van de SAK en/of donateurschap;

-Het faciliteren van opleidingen voor amateurarcheologen;

-Vraagbaak zijn voor eigenaren over herkomst, oorsprong en leeftijd van artefacten;

-Open staan voor indicaties van mogelijke archeologische vindplaatsen;

-Het doen van publicaties over archeologie (o.a. via nieuwsbrieven/websites van historische verenigingen, gemeentelijke publicaties – lokale pers).

Oproep

De SAK zoekt versterking van haar enthousiaste team met vrijwilligers die archeologie leuk vinden, zonder specialist op dit terrein te hoeven zijn. Wij zijn op zoek naar amateurs die veldonderzoek willen (helpen) doen, die in ons atelier aan de Dorpsstraat 19 te Ouderkerk aan den IJssel, ondersteuning willen geven bij het schoonmaken en conserveren, die determineren (herkomst vaststellen) van vondsten ter hand willen nemen gekoppeld aan het zoeken in allerhande literatuur om tot een oordeel te kunnen komen. Kortom, heeft u altijd al in de grond willen wroeten naar "schatten" en interesseert het determineren van vondsten u, kom dan eens langs bij ons atelier voor een kennismaking, informatie en afspraak via Dhr. Theo Bakkers Tel: 0180683281.